Regulamin

I. DEFINICJE


Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie:


1. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
2. Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta, dostępny pod adresem internetowym www.gomabox.com.pl/polityka-prywatnosci
3. Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu Internetowego www.gomabox.com.pl
4. Serwis - funkcjonalności dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnionych przez GoMa pod adresem internetowym www.gomabox.com.pl
5. GoMa- GoMa Mariusz Markut z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kazimierza Mireckiego 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  numer 601/1999, numer REGON: 690573141, numer NIP: 865 001 04 15, będący podmiotem administrującym i prowadzącym Serwis.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin Serwisu określa zasady korzystania z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez GoMa, oraz oferowanych w Serwisie  usług.
2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu.
3. Serwis, w tym usługi w ramach Serwisu oferowane, są dedykowane dla osób pełnoletnich. Akceptacja Regulaminu Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczna z potwierdzeniem przez niego pełnoletności.
4. Regulamin Serwisu udostępniony jest w Serwisie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE


1. Świadczenie usług na rzecz Użytkownika w Serwisie jest nieodpłatne. Umowa o świadczenie tych usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
2. W ramach Serwisu GoMa umożliwia:
a/ przeglądanie, odtwarzanie i odczytywanie przez Użytkowników informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, itp.) udostępnionych w  Serwisie, w szczególności informacji i materiałów o towarach i innych usługach oferowanych poprzez Serwis przez GoMa.
b/ nawiązywania przez Użytkownika kontaktu z pracownikiem GoMa (opiekunem Klienta) poprzez udostępniony w Serwisie formularz z zapytaniem o ofertę.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną:
a/ w przypadku usług o których mowa w pkt 3.2.a – zostaje zawarta z chwilą akceptacji  Regulaminu Serwisu i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron Serwisu przez Użytkownika.
b/ w przypadku usług, o których mowa w pkt 3.2.b – zostaje zawarta z chwilą nawiązania kontaktu przez Użytkownika z pracownikiem GoMa w ramach udostępnionych w Serwisie formularzy i zostaje rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z danej usługi.

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz z oferowanych usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem Serwisu, dobrymi obyczajami, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra majątkowe lub osobiste osób trzecich, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia systemów informatycznych.
4. GoMa nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz bezpieczeństwo stron internetowych należących do innych podmiotów, do których linki zamieszczono w Serwisie, bądź do których automatycznie przekierowano, np. link do Facebooka.
5. GoMa, w granicach dozwolonych prawem, nie ponosi odpowiedzialności także za:
a/ wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem Serwisu lub obowiązującymi przepisami prawa.
b/ wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.
c/ wszelkie szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, biznesowych etc.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE


1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
a/ dostępu do aktualnej wersji przeglądarki internetowej : Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub  Google Chrome.
b/ systemu operacyjnego: Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS.

c/ włączonej obsługa JavaScript.
d/ dostępu do sieci Internet.
e/ poczty e-mail - w przypadku  wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania informacji lub odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź otrzymania informacji marketingowych i handlowych od GoMa, a także w przypadku woli kontaktu z pracownikiem GoMa w ramach formularza.
f/ zalecanej minimalnej rozdzielczość ekranu: 1024x768.
g/ włączonej obsługi plików cookies.
2. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych w pkt. 5.1, GoMa nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.
3. GoMa nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem GoMa.


VI. DANE OSOBOWE KLIENTA


1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym zasady wykorzystywania plików cookies, zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym www.gomabox.com.pl/polityka-prywatnosci.

VII. PRAWA AUTORSKIE


1. Użytkownik nie może naruszać praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Serwisie przez GoMa lub inne podmioty.
2. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie mogą naruszać praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw przysługujących innym podmiotom.
3. Użytkownik, w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do GoMa dotyczących naruszania jakichkolwiek praw do zamieszczonych przez Użytkownika treści, podejmie wszelkie niezbędne działania, aby uwolnić GoMa od odpowiedzialności w wymienionym zakresie, w tym w razie potrzeby wstąpi do sprawy w miejsce GoMa lub przystąpi do sprawy po stronie GoMa. Ponadto Użytkownik naprawi GoMa wszelkie szkody powstałe po stronie GoMa w związku z roszczeniami podmiotów trzecich dotyczących zamieszczonych przez Użytkownika treści, w tym koszty sądowe i zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań i zadośćuczynień.
4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z treści umieszczonych przez GoMa w Serwisie wyłącznie na własny użytek. W szczególności, bez upoważnienia udzielonego przez GoMa w formie pisemnej niedopuszczalne jest rozprowadzanie, przesyłanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, linkowanie ani wykorzystywanie całości Serwisu lub jakichkolwiek jego części, dla celów komercyjnych lub publicznych. Zakazane jest także usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych.

VIII. REKLAMACJE


1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu. Reklamację można złożyć:
a/ drogą listowną na adres GoMa
b/ za pomocą poczty elektronicznej – na adres aneta@goma.com.pl
2. Użytkownicy niebędący Konsumentami, mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
a/ oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres e-mail).
b/ opis problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji.
4. GoMa udzieli Użytkownikowi odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej na reklamację dotyczącą Serwisu w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Zasady dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. GoMa ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w razie potrzeby wprowadzenia zmian technicznych i funkcjonalnych w Serwisie lub też zmian w przepisach prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Serwisu lub innych warunkach świadczenia usług oznacza ich akceptację.
2. Zmiany Regulaminu Serwisu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Serwisu. W przypadku nieakceptacji zmian Regulaminu Serwisu Użytkownik może zrezygnować z usług świadczonych w ramach Serwisu.
3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.5 Regulaminu Serwisu.
4. Wszelkie spory z GoMa wynikające lub związane z jego funkcjonowaniem rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby GoMa.
5. Wątpliwości dotyczące treści Regulaminu Serwisu należy rozstrzygać w sposób zapewniający zgodność Regulaminu Serwisu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 20.02.2021 r.
7. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z Serwisu prosimy o kontakt pod adresem: aneta@goma.com.pl

Zamknij X
Dane kontaktowe
PARAMETRY OPAKOWANIA
 Dodaj załączniki
Potrzebujesz wyceny?Napisz do nas