Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu  dostępnych pod adresem www.gomabox.com.pl     

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
3. Dane osobowe oznaczają informacje o osobie fizycznej, której dane dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania , tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy) takiego jak: imię i nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, fizjologiczną, genetyczną,  kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób niezautomatyzowany lub automatyzowany, taką jak zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,  adaptowanie lub pobieranie, przeglądanie, modyfikowanie,  wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie lub niszczenie.
5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

II. ADMINISTRATOR DANYCH


1. Z zastrzeżeniem pkt 2.2., administratorem danych osobowych Klientów jest GoMa Mariusz Markut z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kazimierza Mireckiego 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do Rejestu Cetralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  o nr 601/1999, numer REGON: 690573141, numer NIP: 865 001 04 15 (dalej „GoMa”). Kontakt z GoMa jest możliwy pisemnie na adres wskazany w zdaniu pierwszym lub poprzez adres e-mail aneta@goma.com.pl

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA


1.Dane osobowe Klientów są lub mogą być przetwarzane:
a/ w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b/ w celu załatwienia sprawy opisanej przez Klienta w dostępnym w Serwisie elektronicznym formularzu – przetwarzanie danych przez GoMa jest w tym przypadku niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także następuje w oparciu o uzasadniony interes GoMa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wspomaganiu sprzedaży;
c/ w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Klientów informacji i materiałów udostępnionych w ramach Serwisu – przetwarzanie danych przez GoMa jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d/ w celach realizacji uzasadnionych interesów GoMa, związanych z prowadzeniem Serwisu, w tym analizowaniem korzystania przez Klienta z witryny internetowej www.gomabox.com.pl, zapewnieniem bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e/ w celu realizacji uzasadnionych interesów GoMa, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f/ w celach marketingu bezpośredniego GoMa, w tym doboru Towarów i usług do potrzeb Klientów (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa w pkt 10 – przetwarzanie danych przez GoMa następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes GoMa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celach marketingowych GoMa, wynikających ze zgody udzielonej przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g/ w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na GoMa obowiązkami prawnymi (w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług i celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt.3.1. powyżej, których GoMa nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.
3. Dane osobowe Klienta, zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z pracownikiem GoMa, w tym poprzez infolinię lub w ramach kontaktu z opiekunem Klienta, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Klientem i udzielenia informacji i porad Klientowi.

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA


1. Zakres przetwarzanych przez GoMa danych osobowych Klienta obejmuje:
a/ dane Klienta dobrowolnie podane przez Klienta przy użyciu dostępnych w Serwisie elektronicznych formularzy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy;
b/ dane Klienta pozyskane przez GoMa w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii (patrz pkt 8);
2. W związku z faktem, iż usługi oferowane w ramach Serwisu dedykowane są dla osób pełnoletnich, administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci, korzystających z usług oferowanych w ramach Serwisu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA


1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail GoMa aneta@goma.com.pl
2. W każdej chwili Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania).
3. Klientowi przysługują także następujące prawa:
a/ do usunięcia swoich danych osobowych;
b/ do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
c/ dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania);
d/ do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;
e/ do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub strony trzeciej.
4. Administrator zrealizuje prawa Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków określnych w przepisach RODO.
6. W celu realizacji praw określonych w punkcie 5.1 oraz 5.2., należy wysłać e-mail na adres administratora: goma@goma.com.pl
7. Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi że dotyczące go przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
8. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych w Serwisie  (w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, niż pliki mechanizmów destrukcyjnych), Klient jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać GoMa na adres: aneta@goma.com.pl


VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA


1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.
2. W przypadku przetwarzania danych:
a/ w celu zawarcia i wykonania umowy (w tym Umowy sprzedaży) – dane Klienta będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy;
b/ na podstawie zgody Klienta – dane Klienta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
c/ w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na GoMa obowiązkami prawnymi – dane Klienta będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;
d/ w celach marketingu bezpośredniego GoMa, w tym doboru Towarów i usług do potrzeb Klientów (profilowania) – dane Klienta będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu;
e/ w celach realizacji innych uzasadnionych interesów administratora – dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Klienta sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.

VII. PODMIOTY KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE KLIENTÓW


1. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów, jeżeli posiada ku temu podstawę prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Klientom usług.
2. Dane osobowe Klientów mogą zostać również udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów GoMa.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności:
3.1. podmioty, z których usług korzysta administrator celem dostarczenia Towarów i usług Klientom, w szczególności:
3.2. u kuriera przy odbiorze towaru (przesyłka pobraniowa).
a/ podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające administratorowi systemy teleinformatyczne;
b/ przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisu;
c/ operatorzy systemów płatności;
d/ podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
e/ kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator;
3.3 zaufani partnerzy marketingowi GoMa:
a/ Google LLC w związku z wykorzystaniem Google Analytics;

VIII. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE


1. Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych, podczas korzystania z Serwisu dane osobowe Klienta mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
2. Cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta, służące do identyfikacji Klientów oraz dostarczania administratorowi informacji statystycznych o ruchu Klientów, aktywności Klientów i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług w Serwisie do preferencji Klientów.
3. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas (określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta) w urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu.
4. GoMa stosuje następujące rodzaje plików cookies:
a/ niezbędne do korzystania z usług, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
b/ służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
c/ umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług;
d/ umożliwiające utrwalenie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta;
e/ umożliwiające dostarczanie Klientom treści bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.
5. GoMa przetwarza zgodnie z prawem dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta z Serwisem  oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie, w tym jego preferencji. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach personalizacji dostarczanych Klientowi treści.
6. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Klienta, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
7. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. GoMa zastrzega jednak, iż może to wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
8. GoMa korzysta również z systemu Google Analytisc tj. systemu analityki internetowej dającego wgląd w ruch danych osobowych oraz danych lokalizacyjnych użytkowników, stosowanego do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwis, a także w celach personalizacji treści wyświetlanych reklam. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Google LLC oraz zasad rezygnacji z plików cookies  dostępne pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/ .
9. Aktywność Klienta w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (plikach dziennika służących do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez GoMa). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. GoMa przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. GoMa może również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych. Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone na stronie internetowej  www.gomabox.com.pl .
2. Aktualna wersja dostępna jest w Serwisie, pod adresem www.gomabox.com.pl/polityka-prywatnosci
3. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie  od dnia 20.02.2021 r.

Zamknij X
Dane kontaktowe
PARAMETRY OPAKOWANIA
 Dodaj załączniki
Potrzebujesz wyceny?Napisz do nas